STUDIA PODYPLOMOWE! Bezpieczeństwo i ochrona danych

Celem studiów jest umożliwienie osobom podejmującym kierunek zdobycia obszernej wiedzy w tematyce zarządzania bezpieczeństwem danych oraz profesjonalne przygotowanie do podjęcia i pełnienia funkcji kierowniczych, menedżerskich w zakresie ochrony danych osobowych oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Adresaci: Studia adresowane są do osóbzamierzające podjąć zatrudnienie w charakterze inspektora danych osobowych (IOD),pracujących w działach IT, właścicieli i pracowników firm zajmujących się zabezpieczeniem informatycznym firm i instytucji oraz osób na stanowiskach kierowniczych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informatyczne,

Uzyskane kwalifikacje: Słuchacze podczas zajęć realizowanych praktycznie w formie ćwiczeń i laboratoriów opanują wykorzystanie metod i narzędzi informatycznych wspomagających ochronę danych. Zdobędą również specjalistyczną wiedzę w zakresie samodzielnego wdrażania i ulepszania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w firmach i organizacjach. Ponadto słuchacze nabędą umiejętności efektywnego zarządzania ryzykiem w organizacji.

Opis kierunku: Słuchacze studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i ochrona danych zostaną zaznajomieni z teoretyczną i praktyczną problematyką w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji i ochrony danych osobowych w jednostkach organizacyjnych oraz poznają najistotniejsze akty prawne związane z bezpieczeństwem informacji.

Program: Informatyka w ochronie danych. Narzędzia informatyczne w ochronie danych. Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych. Prawne i organizacyjne podstawy ochrony i bezpieczeństwa danych. Dyplomowanie – seminaria i opracowanie pracy dyplomowej.

Kadra: Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych wykładowców i praktyków z instytucji zajmujących się na co dzień bezpieczeństwem i ochroną danych.

Infrastruktura uczelni: Studenci mają dostęp do zasobów bibliotecznych Uczelni (drukowanych i e‑booków) oraz bezpłatny dostęp do bazy sportowo-rehabilitacyjnej na zasadach ustalonych dla studentów KPSW oraz członków AZS.

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin i punktów ECTS: 360 godzin, 30 punktów ECTS

Forma studiów: zajęcia hybrydowe (zajęcia teoretyczne on-line, ćwiczenia, seminaria forma stacjonarna oraz on-line, laboratoria – zajęcia w kontakcie z prowadzącym). Zajęcia laboratoryjne odbywać się będą w grupach 15 osobowych, każdy uczestnik ma dostęp do oddzielnego stanowiska laboratoryjnego.

Warunki ukończenia kursu:

  • zaliczenie na pozytywną ocenę wszystkich przedmiotów,
  • obrona pracy dyplomowej.

Cena: 2700 zł

Wymagane dokumenty:

  • Wypełnione podanie o przyjęcie na studia.
  • Kserokopia oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu).
  • Dowód osobisty do wglądu.

Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18 (budynek nr 3 pok. 5), od poniedziałku do piątku w godz. od 09:00 do 14:00, telefon: 75 64 53 332 lub przesłać drogą mailową na adres: dziekanatWNMiT@kpswjg.pl

Liczba miejsc: 30

Rekrutacja: od 1 lipca 2021 do 25 września 2021 roku. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Nabór prowadzony jest do wyczerpania limitu miejsc.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Leave a Comment

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze jest publiczną wyższą szkołą zawodową finansowaną przez dotację z budżetu Państwa, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Siedziba i kampusul. Lwówecka 18, Jelenia Góra
E-mailrektorat@kpswjg.pl
Telefon75 645 33 00

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze jest publiczną wyższą szkołą zawodową finansowaną przez dotację z budżetu Państwa, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.