Małgorzata Sobieszczańska

Prof. dr hab.

Ukończyła studia na Akademii Medycznej we Wrocławiu i od razu została zatrudniona w tej uczelni jako asystent w Katedrze Patofizjologii. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w1993 roku na  podstawie rozprawy pt. „Narząd wzroku w świetle badań potencjałów mózgowych wywołanych stymulacją bodźcami figuralnymi u ludzi zdrowych” (nagroda rektora). Następnie przebywała na 3-miesięcznym  stażu podoktorskim  na Aston University  (Birmingham, Wlk. Brytania). Habilitację otrzymała w  2006 r.  na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na podstawie dorobku i monografii pt. „Ocena mapingu potencjałów serca z powierzchni ciała w zaburzeniach krążenia wieńcowego”. Tytuł profesora nauk medycznych uzyskała w 2014 roku, a stanowisko prof. zwyczajnego na Uniwersytecie Medycznym w 2015 roku. Posiada specjalizacje z chorób wewnętrznych i geriatrii.

Organizator i kierownik Zakładu Elektrokardiologii i Prewencji Chorób Sercowo-Naczyniowych Katedry Patofizjologii UM we Wrocławiu (2008-2016), a następnie tamże od 2016-obecnie kierownik Katedry i Kliniki Geriatrii.  Prodziekan ds. nauki (2008–2012) i dziekan WL (2012–2016 oraz 2016-2019). Przewodnicząca Rady Programowo-Naukowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UM we Wrocławiu, wykładowca Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Nagrody i odznaczenia: 18 nagród JM Rektora, Medal Edukacji Narodowej i Srebrny Krzyż Zasługi.

Pracę w Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze rozpoczęła w 2007 roku, zatrudniona najpierw na stanowisku profesora wizytującego, a następnie profesora w Zakładzie Pielęgniarstwa Wydział Nauk Medycznych i Technicznych. Prowadziła zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunku fizjoterapia, dietetyka, pielęgniarstwo i wychowanie fizyczne, w tym studentów Erasmus+. Była promotorem ponad 100 prac licencjackich i opiekunem koła naukowego. Opublikowała w KPSW monografię pt. Prewencja chorób sercowo-naczyniowych (nagroda rektora).

Główne obszary badań naukowych: neurofizjologa, elektrokardiologia, prewencja chorób cywilizacyjnych, gerontologia i geriatria. Dorobek publikacyjny:  250 artykułów naukowych i 12 monografii. Promotor 10 przewodów doktorskich. Redaktor merytoryczny ponad 50 publikacji książkowych z zakresu medycyny.

Członek z wyboru Zarządu International Society of Electrocardiology (jedyny przedstawiciel Polski), członek rady naukowej czasopisma z listy filadelfijskiej„Journal of Electrocardiology”. Członek europejskich towarzystw naukowych: European Union GeriatricMedicineSociety (EUGMS), International Society of Electrocardiology (ISE),  International Society for Holter Monitoring and NoninvasiveElectrocardiology(ISHNE), EuropeanAssociation of PreventiveCardiology (EAPC) oraz polskich: Sekcja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego i Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Zaproszony wykładowca i przewodnicząca sesji na  międzynarodowych konferencjach naukowych (Japonia, Turcja, Brazylia, Kanada, Majorka,  Rosja).

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze jest publiczną wyższą szkołą zawodową finansowaną przez dotację z budżetu Państwa, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Siedziba i kampusul. Lwówecka 18, Jelenia Góra
E-mailrektorat@kpswjg.pl
Telefon75 645 33 00

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze jest publiczną wyższą szkołą zawodową finansowaną przez dotację z budżetu Państwa, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.