Maria Boratyńska

Prof. dr hab.

Wykształcenie, rozwój zawodowy i zatrudnienie:

1971 rok – dyplom lekarza po ukończeniu studiów na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu;

1974 rok – specjalizacja I stopnia, a w1978 II stopnia z chorób wewnętrznych;

1976 rok – stopień doktora nauk medycznych

1998 rok- stopień doktora habilitowanego nauk medycznych;

2003 rok – specjalizacja w dziedzinie transplantologii klinicznej;

2007 rok – tytuł profesora nauk medycznych;

1. 10. 1972 – 31. 12. 2016 praca kliniczna i naukowo-dydaktyczna w Klinice Nefrologii Akademii Medycznej, która zmieniła nazwę na Klinikę Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W latach 2016-2018 praca dydaktyczna na Uniwersytecie im. Jana Długosza w Częstochowie. Od 1. 10. 2017 zatrudnieniena Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych KPSW w Jeleniej Górze.

Działalność dydaktyczna: wykłady i ćwiczenia z chorób wewnętrznych, nefrologii, transplantologii i immunologii dla studentów UM oraz dla lekarzy specjalizujących się w tych dziedzinach. Wygłaszanie referatów na konferencjach i sympozjach organizowanych przez Polskie i Międzynarodowe Towarzystwa Naukowe. Napisanie rozdziałów w podręcznikach dla studentów i lekarzy. Kierowanie specjalizacją lekarzy z chorób wewnętrznych i transplantologii klinicznej. Opracowywanie zadań testowych z różnych dziedzin medycyny dla Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego oraz przewodniczenie i udział w komisjach przeprowadzających te egzaminy. Promotor rozpraw doktorskich; recenzent rozpraw habilitacyjnych, prac doktorskich, grantów KBN oraz artykułów dla licznych czasopism naukowych polskich i zagranicznych.

Działalność zawodowa: 45 lat pracy w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów z chorobami nerek oraz wieloletni nadzór merytoryczny nad chorymi po przeszczepieniu nerki. Wprowadzenie do praktyki klinicznej nowych metod monitorowania i leczenia pacjentów po transplantacji zaowocował poprawąprzeżycia przeszczepu i pacjentów.

Główne kierunki badań naukowych: Immunopatogeneza pierwotnych kłębuszkowych zapaleń nerek; Immunologiczne monitorowanie terapii w kłębuszkowych zapaleniach nerek. Efekt hematologiczny i poza hematologiczny ludzkiej rekombinowanej erytropoetyny. Odpowiedź immunologiczna na alloprzeszczep. Rola cząsteczek adhezyjnych i cytokin w przewlekłej dysfunkcji przeszczepu. Nowe programy leczenia immunosupresyjnego u biorców przeszczepu nerki. Ostre i przewlekłe odrzucanie przeszczepu. Rola anty-HLA i nie HLA przeciwciał w uszkodzeniu przeszczepu. Powikłania infekcyjne, nowotworowe i kardiologiczne po transplantacji narządów. Unaczynione alloprzeszczepy złożone.

Publikacje: 513 publikacji w tym 233 pełnotekstowych; 88 zostało zamieszczonych w czasopismach z listy filadelfijskiej uzyskując współczynnik oddziaływania (IF) 110,7 punktów. Prace uzyskały 1963 punkty w klasyfikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Większość prac jest związanych z medycyną, pozostałe z immunologią i mikrobiologią, biochemią, genetyką i biologią molekularną oraz stomatologią. Prace były cytowane 1218 razy, współczynnik Hirscha – 19.

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze jest publiczną wyższą szkołą zawodową finansowaną przez dotację z budżetu Państwa, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Siedziba i kampusul. Lwówecka 18, Jelenia Góra
E-mailrektorat@kpswjg.pl
Telefon75 645 33 00

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze jest publiczną wyższą szkołą zawodową finansowaną przez dotację z budżetu Państwa, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.