Maria Boratyńska

Prof. dr hab.

Wykształcenie, rozwój zawodowy i zatrudnienie:

W 2007 roku uzyskała tytuł profesora nauk medycznych. Specjalista w dziedzinie transplantologii klinicznej i II stopnia z chorób wewnętrznych. Dyplom lekarza po ukończeniu studiów na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu otrzymała w 1971 roku. Od 1972 do 2016 roku zajmowała się pracą kliniczną i naukowo-dydaktyczną w Klinice Nefrologii Akademii Medycznej we Wrocławiu. W latach 2016-2018 praca dydaktyczna na Uniwersytecie im. Jana Długosza w Częstochowie. 2017 pracuje na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych KPSW w Jeleniej Górze. Prowadziła wykłady i ćwiczenia z chorób wewnętrznych, nefrologii, transplantologii i immunologii dla studentów UM oraz dla lekarzy specjalizujących się w tych dziedzinach. Brała udział w licznych konferencjach i sympozjach organizowanych przez Polskie i Międzynarodowe Towarzystwa Naukowe. Jest autorką rozdziałów w podręcznikach dla studentów i lekarzy. Kierowała specjalizacją lekarzy z chorób wewnętrznych i transplantologii klinicznej. Opracowywała zadań testowych z różnych dziedzin medycyny dla Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego oraz przewodniczenie i udział w komisjach przeprowadzających te egzaminy. Promotor rozpraw doktorskich; recenzent rozpraw habilitacyjnych, prac doktorskich, grantów KBN oraz artykułów dla licznych czasopism naukowych polskich i zagranicznych.

Działalność zawodowa:

45 lat pracy w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów z chorobami nerek oraz wieloletni nadzór merytoryczny nad chorymi po przeszczepieniu nerki. Wprowadzenie do praktyki klinicznej nowych metod monitorowania i leczenia pacjentów po transplantacji zaowocował poprawą przeżycia przeszczepu i pacjentów.

Główne kierunki badań naukowych:

Immunopatogeneza pierwotnych kłębuszkowych zapaleń nerek; Immunologiczne monitorowanie terapii w kłębuszkowych zapaleniach nerek. Efekt hematologiczny i poza hematologiczny ludzkiej rekombinowanej erytropoetyny. Odpowiedź immunologiczna na alloprzeszczep. Rola cząsteczek adhezyjnych i cytokin w przewlekłej dysfunkcji przeszczepu. Nowe programy leczenia immunosupresyjnego u biorców przeszczepu nerki. Ostre i przewlekłe odrzucanie przeszczepu. Rola anty-HLA i nie HLA przeciwciał w uszkodzeniu przeszczepu. Powikłania infekcyjne, nowotworowe i kardiologiczne po transplantacji narządów. Unaczynione alloprzeszczepy złożone.

Publikacje:

513 publikacji w tym 233 pełnotekstowych; 88 zostało zamieszczonych w czasopismach z listy filadelfijskiej uzyskując współczynnik oddziaływania (IF) 110,7 punktów. Prace uzyskały 1963 punkty w klasyfikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Większość prac jest związanych z medycyną, pozostałe z immunologią i mikrobiologią, biochemią, genetyką i biologią molekularną oraz stomatologią. Prace były cytowane 1218 razy, współczynnik Hirscha – 19.

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze jest publiczną wyższą szkołą zawodową finansowaną przez dotację z budżetu Państwa, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Siedziba i kampusul. Lwówecka 18, Jelenia Góra
E-mailrektorat@kpswjg.pl
Telefon75 645 33 00

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze jest publiczną wyższą szkołą zawodową finansowaną przez dotację z budżetu Państwa, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.